?

Paragrafen

 

Reglement van de Service

 

§ 1. Algemene informatie

 1.  Het reglement bepaalt de uitgangspunten voor het gebruik en functioneren van de Internetservice Holidays in Poland die zich bevindt onder internetadres www.holidaysinpoland.nl, verder Service genoemd.
 2. De eigenaar van de Service is de firma Holidays in Poland, Dossiernummer: 32150612, geregistreerd in Nederland op adres 1315JN Almere, Hoekmanstraat 6 - verder Holidays in Poland genoemd.
 3. Holidays in Poland is een subject dat bemiddelt tussen de Cliënt en een zakelijk subject dat Diensten verleent, verder in de Overeenkomt Partner genoemd.
 4. De Service is een technisch instrument dat Holidays in Poland dient tot het uitvoeren van bemiddelingsdiensten die vermeld zijn in punt 5.
 5. De internetservice biedt met name de mogelijkheid:
  • a)    om nauwkeurige informatie in te winnen over de Diensten die worden aangeboden door de Partners;
  • b)    om nauwkeurige informatie in te winnen over de objecten van de Partners waar de Diensten worden aangeboden;
  • c)    om een verzoek te doen tot reservering van een Dienst, in het bijzonder de reservering van een Accommodatie door online een Reserveringsformulier in te vullen;
  • d)    tot reservering van een Dienst, alsook de aankoop ervan via Holidays in Poland.
 6. Het gebruikmaken van de reserveringsmogelijkheden van de Service en de mogelijkheid via Holidays in Poland Diensten te kopen die worden aangeboden door de Partners zijn afhankelijk van de acceptatie van de besluiten van dit Reglement. De Cliënt die gebruik maakt van de Service accepteert dit Reglement.


§ 2. Definities

 1. Object - hieronder dient men het eigendom van de Partner te verstaan waar de Accommodatie zich bevindt en waar door de Partner Diensten worden verleend.
 2. Accommodatie - hieronder dient men de, volgens de gedane reservering, gereserveerde locatie van het verblijf van de Cliënt, op een bepaalde datum met een bepaalde klasse te verstaan.  
 3. Dienst - hieronder dient men de dienst te verstaan die door de Partner verleend wordt, volgens zijn bedrijfsactiviteit en in het bijzonder het verlenen van Verhuurdiensten van Accommodatie.
 4. Cliënt - hieronder dient men elke persoon te verstaan die de Service bezoekt en een Accommodatie of andere diensten die verleend worden door de Partner reserveert of koopt via en in samenwerking met Holidays in Poland.
 5. Formulier - hieronder dient men het online reserveringsformulier te verstaan waarmee men een verzoek kan doen om de reservering van een Dienst.
 6. Prijs van de Reservering - hieronder dient men de totale bruto kosten van alle Diensten die onder de reservering vallen te verstaan alsook toeslagen in verband met het verblijf van de Cliënt in een bepaalde geografische regio van Polen (zgn. "Toeristenbelasting").
 7. Definitieve  Reserveringsbevestiging - hieronder dient men het document te verstaan dat de reservering van de Dienst bevestigt. De Bevestiging van de reservering van de Dienst bevat naast nauwkeurige gegevens van de gereserveerde Dienst, ook de persoonsgegevens van de reserverende persoon, de Prijs van de Reservering en precieze informatie over de betaling. De Cliënt dient zich met de Definitieve Reserveringsbevestiging in het Object van de Partner te melden.

 
§ 3. Soorten en bereik van de verleende diensten online

 1. Holidays in Poland plaatst in de Service offertes van de Diensten die door de Partners verleend worden en in het bijzonder offertes van verhuur van Accommodatie.
 2. De Service biedt Cliënten de mogelijkheid om de Dienst te reserveren, alsook deze te kopen via Holidays in Poland.
 3. Bij het aanbieden van Diensten aan Cliënten vermeldt Holidays in Poland in de Service onmisbare informatie die de gegeven dienst beschrijft met name:
  • a)    een beschrijving van de Dienst;
  • b)    een beschrijving van het Object van de Partner, waar de dienst verleend wordt;
  • c)    de prijs van de Dienst;
  • d)    de vorm van betaling voor de Dienst.


§ 4. Reserveringsstappen

 1. Stap 1 - Het selecteren van het object.
  • In de eerste stap kiest de Cliënt het object dat hij/zij wil reserveren.
 2. Stap 2 - Het invullen van het reserveringsformulier.
  • Nadat de Cliënt een object uitgekozen heeft vult hij/zij on-line een reserveringsformulier in. Het reserveringsformulier verschijnt wanneer u klikt op de toets ?boek?.
 3. Stap 3 - Voorlopige reserveringsbevestiging.
  • Na het invullen en het verzenden van het formulier ontvangt de Cliënt per e-mail de voorlopige reserveringsbevestiging.
 4. Stap 4 - Definitieve reserveringsbevestiging.
  • Na het verzenden van de voorlopige reservering verstuurt Holidays in Poland de definitieve reserveringsbevestiging naar de Cliënt. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur.


§ 5. Betaling

 1. De Cliënt is verplicht het bedrag zoals vermeld op de Definitieve  Reserveringsbevestiging te voldoen middels een bankoverschrijving aan de Partner uiterlijk 21 dagen voor de aankomstdatum. Voor de datum van overschrijving geldt het moment waarop het geld van de rekening van de Cliënt is afgeschreven.
 2. Wanneer bij ontvangst van de Definitieve Reserveringsbevestiging door de Cliënt het aantal dagen tot de aankomstdatum kleiner is dan 21 dagen, maar groter of gelijk is aan 6:
  • a)    binnen 24 uur na ontvangst van de Definitieve Reserveringsbevestiging is de Cliënt verplicht het totaalbedrag zoals vermeld op de Definitieve  Reserveringsbevestiging middels een bankoverschrijving aan de Partner te voldoen. Voor het tijdstip van overschrijving geldt het moment waarop het geld van de rekening van de Cliënt is afgeschreven.
 3. Wanneer bij ontvangst van de Definitieve Reserveringsbevestiging door de Cliënt het aantal dagen tot de aankomstdatum kleiner is dan 6:
  • a)    op de aankomstdag (op het moment dat men zich meldt in het Object van de Partner) is de Cliënt verplicht het totaalbedrag van de reservering zoals vermeld op de Definitieve Reserveringsbevestiging ter plekke te voldoen.
 4. Als het Object van de Partner voor overige Diensten  garantie eist in de vorm van een creditcard is de Cliënt verplicht deze te tonen wanneer men zich meldt bij het Object van de Partner. Deze informatie wordt vermeld in de beschrijving van het Object en op de Definitieve Reserveringsbevestiging.
 5. In het kader van zorg voor de Cliënt verplicht Holidays in Poland zich de Cliënt te herinneren aan het uiterlijke tijdstip van de betaling voor de gereserveerde Diensten.


§ 6. Vertraging in de betaling

 1. Normaal gesproken duurt een overboeking van Nederland naar Polen niet langer dan drie dagen.
 2. In het geval een overboeking vertraging oploopt (er langer dan drie dagen over doet) heeft Holidays in Poland het recht de Cliënt om zijn/haar betalingsbewijs van de reservering te vragen. Hiermee kan worden gecheckt of de betaling is gedaan binnen de periode zoals gesteld in § 5.
 3. Indien de Cliënt de overboeking gemaakt heeft overeenkomstig de voorwaarden zoals genoemd in § 5 maar de overboeking desondanks vertraging heeft opgelopen (er langer dan drie dagen over heeft  gedaan) heeft de Partner de volgende mogelijkheden:
  • a)    de betaling te accepteren en deze te behandelen alsof deze op tijd is gedaan;
  • b)    de reservering te annuleren, waarbij de vertraagde betaling zal worden teruggestort naar het rekeningnummer vanwaar ze is overgemaakt. Eventuele transactiekosten komen voor rekening van de Cliënt.


§ 7. Betalingsvorm

 1. De Cliënt is verplicht betalingen voor de gereserveerde Dienst te doen met behulp van een bankoverschrijving in euro's op de bankrekening van de Partner of op het moment dat men zich meldt in het Object van de Partner volgens de regels zoals beschreven in § 5.
 2. De Cliënt maakt aan Holidays in Poland geen betalingen over voor reserveringen en aankoop van een Dienst.

 

§ 8. Bevestiging van betaling

 1. Elke betaling van de Cliënt op de bankrekening van de Partner voor de gereserveerde Dienst wordt in de vorm van een e-mail bij de Cliënt bevestigd door Holidays in Poland. Dit gebeurt binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de betaling op de bankrekening van de Partner.
 2. De rekening voor de gekochte Dienst ontvangt de Cliënt van de Partner op het moment dat men zich afmeldt bij het Object van de Partner.


§ 9. Wijziging

 1. Nadat de Dienst gereserveerd is, heeft de Cliënt de mogelijkheid Holidays in Poland te vragen om de gereserveerde Dienst te wijzigen. Holidays in Poland kan echter niet garanderen dat wijzigingen altijd kunnen worden gehonereerd.


§ 10. Annulering

 1. De Cliënt is op het moment dat hij afziet van de reservering verplicht Holidays in Poland via e-mail op de hoogte te stellen van zijn besluit.
 2. De regels voor annulering van de reservering zijn beschreven op iedere website van elk object onder het hoofdje: "Annulering" en zijn ook te vinden op uw definitieve reserveringsbevestiging.
 3. Indien de Client geen geld heeft overgemaakt (zoals aangegeven op de definitieve reserveringsbevestiging) naar de bankrekening van de Partner heeft de Partner niet het recht de Client voor de annulering van de reservering kosten in rekening te brengen.
 4. Eventuele transactiekosten komen voor rekening van de Cliënt. 


§ 11. Reclamaties

 1. Holidays in Poland erkent geen aansprakelijkheid voor het verlenen van de gegeven Dienst door de Partner. De gehele aansprakelijkheid voor de realisatie van de gekochte Dienst door de Cliënt draagt de Partner die de gegeven Dienst verleent.

 
§ 12. Verzekering

 1. Holidays in Poland biedt geen verzekering aan in verband met de reservering van een Dienst.


§ 13. Transport

 1. De Cliënt is verplicht op eigen verantwoordelijkheid transport te regelen naar het Object binnen de termijn waarvoor de Dienst is gereserveerd.


§ 14. Bescherming van privacy

 1. Alle persoonsgegevens die door de Cliënten aan Holidays in Poland zijn opgegeven, zijn vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor het doen van de reservering van de Dienst van de gegeven Partner.
 2. De Cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te verbeteren.
 3. De persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld, worden beschermd volgens de voorschriften van de Nederlandse wet.


§ 15. Buitengewone omstandigheden

 1. De Partner is niet aansprakelijk voor schade of wijzigingen in de reserveringen veroorzaakt door overmacht (bijvoorbeeld: ontploffingen, overstromingen, storm, branden, slechte weersomstandigheden, ongevallen, oorlogen of oorlogsdreiging, staat van beleg, sabotage, sociale onrust, ziektes, quarantaine, nationalisatie, pandemie en andere onvoorziene omstandigheden)


§ 16. Eindbeslissingen

 1. Holidays in Poland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Service door de Cliënt.
 2. Holidays in Poland is niet aansprakelijk voor het technisch onjuist functioneren van de Service dat niet van hem afhankelijk is en voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Service.
 3. Informatie over de Centra van de Partners en de daar verleende Diensten krijgt Holidays in Poland van de Partners. Holidays in Poland stelt alles in het werk om u van juiste informatie te voorzien. Holidays in Poland kan echter niet garanderen dat alle informatie compleet en foutloos is.
 4. De Service bevat internetadressen van andere sites (zgn. links). Deze adressen dienen om de Cliënt te voorzien van extra informatie. Holidays in Poland is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites.
 5. Holidays in Poland garandeert niet dat de Service vrij is van computervirussen.
 6. Op kwesties die niet geregeld zijn door dit Reglement zijn de voorschriften van het Nederlandse recht van toepassing.
 7. Wijzigingen van dit reglement worden door Holidays in Poland gedaan door de nieuwe inhoud van het Reglement op de Service te plaatsen. De wijzigingen van het Reglement gaan in op de dag van publicatie op de Service. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden op 06 februari 2010.
   

 

o nas   contact   partners   reglement   FAQ  sitemap
copyright @ 2009 Holidays In Poland
Reglement van de Service - Holidays in Poland